ข้อมูลส่วนตัว

นายศรชัย  เกษมสุข

สถานที่เกิด อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อ พ.ศ. 2520 (1977)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา

สถาบันราชภัฏนครปฐม ปี 2546

E-mail

sornchei@gmail.com | sornchei@gmx.com | schkasemsuk@gmail.com

การศึกษา

- ป.6 จากโรงเรียนบ้านหนองโพนงาม อ.เกตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

- ม.3 จากโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

- ม.6 จากโรงเรียนภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสุง(ปวส) เทคโนโลยีนครปฐม จ.นครปฐม

- ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2547 ได้รับการบรรจุเข้ารับข้าราชการครู โรงเรียนวัดหนองศาลา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ปี 2554 ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบางเลนวิทยา อ.บางเลน จ.นครปฐม

ความสามารถ

ถนัดเรื่องการเขียนโปรแกรม โดยโปรแกรมที่เขียนจะเป็น PHP ซึ่งทำงานบนเว็บไซต์ และถนัดในการใช้เฟรมเวอร์ค codeigniter ร่วมกับ bootstrap และ mysql

ผลงานการเขียนโปรแกรม

- แบบทดสอบออนไลน์

- ระบบสแกนบัตรนักเรียน

- ระบบงานกิจการนักเรียน

- ระบบรับ-ส่งหนังสือ ราชการ

- ระบบจัดการผู้ใช้บนอุปกรณ์ MikroTik